Algemene voorwaarden

Fijn dat je de tijd neemt om de Algemene voorwaarden van Security Coaches te lezen. De spelregels voor onze samenwerking zijn op deze manier voor ons beide duidelijk. De voorwaarden zijn lekker kort, duidelijk en zonder moeilijke woorden.

 Security Coaches B.V. is een organisatie gespecialiseerd in de ondersteuning van professionals door professionals op het gebied van security, privacy en continuity in de breedste zin van het woord.

 Een paar definities

Een aantal definities die worden gebruikt in deze algemene voorwaarden willen we even aan je toelichten:

 • Wij, ons, Security Coaches: is de besloten vennootschap Security Coaches (KVK 90218981), gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 • Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van Security Coaches;  
 • Opdracht: de dienstverlening zoals die door partijen is overeengekomen;
 • Jij, je, jou(w):de natuurlijk persoon of rechtspersoon, ook wel de opdrachtgever, die met Security Coaches een overeenkomst van opdracht aangaat of zal aangaan, of wat betreft de werkzaamheden die anderszins in een rechtsverhouding tot Security Coaches staan;
 • Partijen: wij, we ons, jij en ik;
 • Overeenkomst: de afspraken die we maken over het uitvoeren van de opdracht; 
 • Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post, app (bijvoorbeeld DM of Whatsapp) of e-mail.

Toepasselijkheid

 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, offerte en Overeenkomst die jij met Security Coaches sluit en op alle werkzaamheden die door of namens Security Coaches aan jou worden geleverd. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten die jij aan Security Coaches verstrekt. De Opdracht van jou aan Security Coaches is een Overeenkomst van Opdracht naar Nederlands recht.
 • Jouw algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing. Mocht je afwijkende afspraken willen maken? Dan kunnen we dat in gezamenlijk overleg bepalen. De eventuele afwijkende afspraken moeten wel schriftelijk door Security Coaches worden vastgelegd, zodat we beide weten waar we aan toe zijn.
 • Hebben we eenmaal op deze Algemene voorwaarden gecontracteerd, dan zijn deze voorwaarden automatisch van toepassing op de volgende Overeenkomsten.

Offertes en oriënterende gesprekken

 • Oriënterende gesprekken over een mogelijke Opdracht zijn vrijblijvend en verplichten je tot niets, voor zover de oriënterende communicatie niet meer dan een half uur bedraagt. Indien de oriënterende communicatie meer dan één uur blijkt te vergen, dan zal deze als Opdracht worden aangemerkt kunnen wij hiervoor kosten bij je in rekening brengen op basis van ons gebruikelijke uurtarief.

Aanbod

 • De offertes van Security Coaches zijn vrijblijvend en verplichten je tot niets.
 • De offertes zijn 10 werkdagen geldig na verzending, tenzij er iets anders is afgesproken. Ben je te laat met het accepteren van het aanbod? Dan kunnen we uiteraard samen alsnog beslissen om een (nieuwe) Overeenkomst aan te gaan.
 • De prijzen in ons aanbod zijn altijd exclusief BTW, maar inclusief reis- en verblijfskosten in Nederland. Tenzij jij een natuurlijk persoon bent die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf, in dat geval zijn de bedragen inclusief BTW.
 • Mocht er een duidelijke fout in het aanbod staan, dan is er sprake van een kennelijke vergissing of verschrijving. Security Coaches is hier dan niet aan gebonden.

Uitvoering van de Opdracht

 • Security Coaches gaat pas voor jou aan de slag op het moment dat jij de Opdracht schriftelijk hebt aanvaard. Wij gaan ervan uit dat je de Opdracht hebt aanvaard indien wij van jou een ondertekende offerte hebben ontvangen, een duidelijk akkoord per e-mail binnenkrijgen of als wij, op basis van jouw schriftelijke Opdracht hiertoe, zijn begonnen met de werkzaamheden.
 • Nadat jij akkoord bent gegaan met onze offerte, kan je niet zomaar – zonder schriftelijke toestemming van Security Coaches – de Overeenkomst wijzigen (dit betreft ook kleine wijzigingen). Wanneer je aan ons laat weten de Overeenkomst te willen wijzigen, kijken we samen naar de mogelijkheden. Security coaches is echter nooit verplicht om een voorgestelde wijziging te accepteren.
 • Security Coaches zal de Overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Security Coaches kan de hulp van derden inschakelen, bijvoorbeeld ter ondersteuning of adviseurs met een andere expertise. Je bent in dat geval gebonden aan de voorwaarden die wij met deze partij hebben afgesproken. De werking van artikel 7:407 BW is daarom nadrukkelijk uitgesloten.

Geheimhouding

 • Wij zullen informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.

Betalingsvoorwaarden

 • Security Coaches heeft het recht om de tarieven te wijzigen. Uiteraard geldt deze tariefswijziging niet voor bestaande contracten. Vervolgopdrachten horen daar niet bij.
 • Security Coaches stuurt jou een (elektronische) factuur. De betalingstermijn voor onze facturen is 30 dagen. Jij stemt in met elektronische facturatie.
 • Wij mogen om een vooruitbetaling vragen. Dit is bij afname van een strippenkaart altijd het geval. Als er een vooruitbetaling is afgesproken, komt de Overeenkomst tussen ons pas tot stand nadat wij deze betaling hebben ontvangen. Tot het moment van betaling, hoeven wij nog geen werkzaamheden te verrichten.
 • De strippenkaart heeft een geldigheidsduur van één jaar. Een jaar na het sluiten van de Overeenkomst vervalt ieder recht op te verdere ondersteuning.
 • Betaal je de factuur niet op tijd? Wij sturen je eenmalig een reminder om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Doe je ook niets met deze herinnering? Dan ben je, na het verstrijken van de extra betalingstermijn, automatisch in verzuim. Daarnaast komen de buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, juristen, incassobureaus, etc.) voor jouw rekening.
 • De vordering tot betaling is direct opeisbaar wanneer je in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel beslag op je vermogensbestanddelen wordt gelegd.
 • Klachten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Security Coaches. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

Aansprakelijkheid

 • Als er iets verkeerd is gegaan, dan is dit natuurlijk vervelend. Samen zullen we proberen naar een oplossing te zoeken. 
 • Security Coaches is nooit aansprakelijk voor:
  • Schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door toedoen en/of nalaten van de door Security Coaches bemiddelde coach;
  • Indirecte dan wel gevolgschade zoals gederfde winst en gemiste besparingen.
 • Aansprakelijkheid van Security Coaches is uitsluitend aan de orde wanneer er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst waarbij deze tekortkoming het directe gevolg is van gebrek aan zorgvuldigheid van Security Coaches, die in redelijkheid van de Security Coaches verwacht mocht worden of als er sprake is van grove schuld of opzet van de kant van Security Coaches.
 • Voordat je Security Coaches aansprakelijk stelt, moet je ons altijd eerst onverwijld (dus direct) schriftelijk in gebreke stellen, waarbij je ons een redelijke termijn gunt om de tekortkoming te herstellen. Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is geworden.
 • Mochten wij aansprakelijk zijn, dan is de maximale vergoeding altijd en overal beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Security Coaches wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Mocht de verzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot uitkering, dan is de maximale verschuldigde vergoeding beperkt tot het (laatste) factuurbedrag.
 • Jij vrijwaart Security Coaches voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst. De werking van artikel 7:407 BW wordt uitgesloten.
 • Iedere aanspraak tegen Security Coaches in verband met de uitvoering van werkzaamheden verjaart binnen 12 maanden nadat de overeenkomst is geëindigd.

 Beëindiging

 • We kunnen de Opdracht allebei tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 • Wanneer jij de Overeenkomst na aanvaarding daarvan in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan annuleert, mag Security Coaches is niet tot terugbetaling verplicht.
 • Security Coaches kan de Overeenkomst daarnaast ook beëindigen als je onze factuur niet betaalt nadat wij je een herinnering hebben gestuurd om dit alsnog te doen.

Toepasselijk recht en geschillen

 • Heb je een klacht? Laat het ons snel mogelijk weten door een e-mail te sturen. We waarderen het wanneer je een klacht direct meldt, zodat we snel kunnen reageren. We wijzen je graag op onze klachtenprocedure op de website.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen jou en Security Coaches is Nederlands recht van toepassing.
 • Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die we niet onderling kunnen beslechten kunnen, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Slot bepalingen

 • Wij mogen deze Algemene voorwaarden ieder moment wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden altijd op onze website geplaatst. Zijn er significante wijzigingen? Dan brengen we je daar uiteraard persoonlijk van op de hoogte.
 • Mocht een artikel uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijft de rest van deze voorwaarden gewoon geldig.
 • Security Coaches is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Wil je daar meer over weten? Kijk dan naar ons privacy statement.

Contact

Security Coaches B.V

P.E. Tegelbergplein 12
1019 TA Amsterdam

19-5-2023, versie 1.0